كوره تيوبي دومنظوره سختكاري و لحيم كاري مادون قرمز

غالب ترين ماده مصرفي در گيربكس، انواع فولادهاي كربني و كم آلياژي مي­باشند كه اين مواد براساس آلياژ و آناليز شيميايي آنها درجه بندي مي­گردند. بنابراين مقدار كربن معادل فولادهاي مصرفي بين 0.7-0.4 مي باشد كه براي عمليات حرارتي آنها نياز به محدوده دمائي 800-920 °C مي­باشد كه با استفاده از كوره عمودي مادون قرمز فوق مي­توان به اين محدوده با نرخ گرمايش و سرمايش سريع دست يافت. مزيت عمده سخت‏كاري با استفاده از امواج مادون قرمز، زمان كوتاه عمليات حرارتي قطعه و امكان اتوماسيون آن است. بطوريكه هر چه نرخ گرمايش افزايش پيدا كند، ضخامت لايه سخت شده بعلت تمركز حرارت تشعشي رو سطح فولاد، كمتر خواهد بود.