خشك كن ميوه و سبزيجات مادون قرمز
در اين دستگاه، سيستم هاي پيشرفته خشك كن با استفاده از لامپ هاي حرارتي تشعشي (طيف نوري مرئي قرمز تا مادون قرمز[1]) طراحي و ساخته شد كه نرخ گرمايش، سرمايش و دماي حداكثر آن (بصورت مقطعي) به ترتيب تا 100°C/min، 90°C/min  و به 450°C قابل افزايش مي باشد كه براي خشك كردن موضعي رنگ در صنايع مختلف و همچنين براي تبخير  و خشك كردن مواد غذايي در صنايع غذايي كاربرد دارد. به طوريكي با تابش امواج مادون قرمز به سطح قطعه يا مواد، امواج توسط سطح قطعه جذب شده و باعث خشك شدن سريع رنگ روي قطعه يا مواد ميگردد. در مقايسه با سيستمهاي مشابه كه با مشعل گازي دمشي كار مي كنند كه علاو